Ontmoeting van culturen

Moslims in het Westen

Vredesweek Pnielkerk-Utrecht. 22 -09- 2002 .
Inleiding van imam dhr. Jabri
Alle lof zij Allah, de Barmhartige,de Genadevolle, we prijzen Hem en vragen Zijn hulp en vergeving. Om te beginnen wil ik de organisatoren van deze bijeenkomst hartelijk danken voor deze gelegenheid die aan mij wordt gegund om over dit belangrijke thema het standpunt van een andere levensbeschouwing, de Islam, te kunnen toelichten.

Ik zal proberen om kortbondig samen te vatten wat er allemaal in de essentiële bronnen, namelijk de Qur’an en de Overlevering van de Prof eet Mohammed (vzmh) , wordt verteld over dit onderwerp. Het woord ‘ontmoeting’ wordt in de Qur’an in verschillende situaties maar liefst 29 keer vermeld. Het woord ‘mens’ wordt zelfs 65 keer genoemd. Hiermee wil ik aanduiden dat de dialoog met zijn verschillende aspecten en interpretaties van ons als mens zijnde wordt verlangd. God, de Almachtige, de Sublieme, heeft met de Engelen en zelfs met de Duivel een dialoog gevoerd, de profeten hadden ook in zekere mate een continu dialoog met God, direct of indirect. En vervolgens ook met hun volkeren, zij werden dagelijks geconfronteerd met verschillende culturen waarin zij de praktijken en de behoeften van de mensen moesten leren begrijpen en verbeteren.

De Qur’an staat vol met aanbevelingen om tot dialoog te komen met andere culturen, en voornamelijk met mensen die niet dezelfde levensvisie delen. In soera 29, vers 47 staat het volgende : ‘Twist met de mensen van het Boek slechts op de beste manier , behalve met degenen onder hen die onrecht plegen, en zegt: Wij geloven in wat naar ons is neergezonden en in wat naar jullie is neergezonden. Onze God en jullie God is één en wij geven ons over aan Hem.’ De Qur’aan leert ons:

“Roep op tot de weg van jouw heer met wijsheid en goede aansporing en twist met hen op de beste manier. “Nog een ander vers dat een prachtig artikel van gelijkheid en mensenrechten verwoord staat in soera 49,vers 13. Hier staat het volgende geschreven, al sinds 1423 jaar:

“O mensen, wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste . God is wetend en welingelicht.”

‘Jullie zijn allemaal van Adam afkomstig en Adam is uit aarde geschapen. ‘Zo verklaart de profeet van de Islam onze gemeenschappelijke oorsprong. Wat de ene mens van de ander verschilt zijn de goede daden die hij in zijn leven verricht. Naar je medemens kunnen luisteren opdat je elkaar beter leert begrijpen is in wezen al een goede daad. Respect voor elkaars cultuur hebben maakt deel uit van een lang proces met als doel de hele menselijke beschaving een stap vooruit te brengen. Dit klinkt heel idealistisch, maar in feite kan dit verwezenlijkt worden door bijvoorbeeld zo’n bijeenkomst te organiseren.

Uiteraard zijn er verschillen in culturen: tradities, opvattingen etc. maar er bestaat geen onafhankelijke beschaving, je maakt als volk of als groep, deel uit van één allesomvattende beschaving, waarin voor iedereen algemene normen en waarden gelden. En dat zijn onze ontmoetings- en aanknopingspunten.

Daarom is het noodzakelijk dat wij blijven zoeken, of zelfs de mogelijkheden creëren naar een ruimte waarin de cultuurverschillen versmelten .‘Je geloof is niet volledig tot je voor de anderen hetzelfde wenst als voor jezelf. Dit was de boodschap van niet alleen de profeet Mohammed (vzmh)maar ook van alle ander profeten die voor hem bet Woord van God hebben verkondigd.

Moge Allah de Heer van Glorie en Eer, ons allemaal voor eeuwig verenigen in een sfeer van vrede, begrip en respect voor elkaar.
Amen.

M.W. Jabri