Boerenkool met....? Interview met...

Maatschappelijke

KloofEen van de belangrijkste doelstellingen van onze vereniging is het verkleinen van de kloof tussen de autochtone en allochtone bevolking door het creëeren van een brug. Naar onze mening kan een stevige brug slechts gebouwd worden door met elkaar te communiceren en te discussiëren over onderwerpen van verschillende aard.

Met dit interview proberen wij een beeld te vormen van de visie van de autochtoon omtrent de multiculturele Nederlandse samenleving. Naast het beeld dat men krijgt vanuit de media, dat dikwijls een negatief karakter draagt, leek het ons alleraardigst  om de visie van mensen die dichter bij ons staan in kaart te brengen.
( Drie interview's door : R.Jabri ,M.Ahdi & M.Azougagh )

Nick van Buitenen (Notaris)

Heeft u in uw dagelijks leven contact met allochtone medeburgers en in welke mate?
Ja, zowel als werkgever op mijn kantoor als in de privé-omgeving (kinderoppas). De werknemers op mijn kantoor zie ik uiteraard wanneer zij werken en mijn kinderoppas zie ik twee keer in de week.
Komen uw ervaringen overeen met het beeld dat de media schetst? Herkent u de problemen die dikwijls in de media naar voren komen (bv.overlast)?
Nee of niet geheel. De media richt zich vooral op zaken die misgaan in de wereld. Dus als de allochtonen in de media naar voren komen, gaat het om de overlast die deze groep veroorzaakt.Onze twee allochtone medewerkers, die van Marokkaanse afkomst zijn, zorgen absoluut niet voor overlast maar zijn uiterst vriendelijk en hard werkende mensen. Ten aanzien van de oppas,deze is toegewijd, warm maar wel is duidelijk het verschil te zien tussen de werknemers en de oppas aangezien deze laatste op een latere leeftijd naar Nederland is gekomen. Het cultuurverschil komt bij haar dan ook duidelijker naar voren. Ik heb vroeger ook gewoond in een wijk waar voor de helft bewoners van allochtone afkomst waren en de andere helft Nederlands.Daar was wel overlast maar deze was gelijk aan de overlast die autochtone bewoners veroorzaakten.Ik had altijd goed contact met de allochtone buurtbewoners, die mij regelmatig de nieuwste hapjes brachten om te proeven en ik had leuk contact met de jongetjes op straat. Dat betekent niet dat ik niet zie dat we in Nederland wel veel overlast hebben van hangjongeren die nog niet geslaagd zijn in hun leven, slecht zijn opgeleid, niks te doen hebben of helemaal niet naar school gaan en buitengewoon agressief over kunnen komen. Relatief gezien zijn dat dan wel mensen van allochtone afkomst maar dat heeft naar mijn idee zijn oorzaken en achtergronden.Wat verstaat u onder integratie en in hoeverre vindt u deze ‘bevolkingsgroep’ geïntegreerd? Onder integratie versta ik dat mensen zich in ieder geval aanpassen aan de regelgeving en zich hieraan houden, die regelgeving omarmen en respecteren en iets overnemen van de gebruiken van het betreffende land. Dat betekent niet dat ze alle gebruiken moeten overnemen maar ik vind het wel normaal dat je je verdiept in de gebruiken van het land waar je bent.Dat betekent overigens niet dat je je eigen gebruiken over boord gooit. Dé allochtoon bestaat niet. Ik zie wel dat de oudere allochtonen minder geïntegreerd zijn dan de jongere.Als je bijvoorbeeld kijkt naar de kledij van de ouderen (traditionele kleding) en de jongelingen dan zijn de jongelingen gelijk aan de Nederlandse jongeren. Ik vind het dus niet reëel om te zeggen dat de oudere allochtonen niet geïntegreerd zijn omdat dit gewoonweg niet mogelijk was. Het belangrijkste is dat je er over kunt praten en discussiëren en het dichtbij laten komen.
Zou u meer interactie willen zien tussen allochtonen en autochtonen en hoe kan men dit bevorderen?
Ja, maar die hoort naar mijn idee van zelf te gaan. Dit moet je niet forceren. Scholing speelt hierbij een belangrijke rol. Dit is goed te organiseren.Men hoeft bijvoorbeeld geen voetbalwedstrijd te organiseren tussen allochtonen en autochtonen maar bijvoorbeeld op school een wedstrijd tussen twee klassen. Dan is de interactie er al. Voor de jongeren die op straat hangen en niet naar school gaan moet men wel een systeem bedenken, zodat ze geen ‘drop-out’ worden.
Wat vindt u van de stelling dat in het openbaar de Nederlandse taal gesproken dient te worden?
Ik begrijp de gedachte maar om dit op te nemen als voorschrift deugt natuurlijk voor geen kanten. Ik vind dat mensen van buitenlandse afkomst moeten proberen om het Nederlands goed te beheersen maar ik denk dat als bijvoorbeeld twee Nederlandse studenten in Australië op straat lopen, zij prefereren om Nederlands te spreken in plaats van Engels. Dus waarom zouden bijvoorbeeld Marokkaanse mensen dat hier niet mogen doen. Maar als ik een Marokkaanse man was en leefde in de Nederlandse samenleving zoals die er nu uit ziet, zou ik om vooroordelen te voorkomen,mijn best doen om te laten zien dat ik een geïntegreerde buitenlander ben. In een volle bakkers winkel hardop Marokkaans praten met mijn vrouw zou ik dus achterwege laten. Allochtone mensen moeten zich realiseren dat het nodig is om een brug te slaan en een brug slaan kan alleen van beide kanten.

Tamara Guérain (Leerkracht)

Heeft u in uw dagelijks leven contact met allochtone medeburgers en in welke mate?
Als onderwijzeres op een basisschool, met ruim 80% allochtone kinderen, heb ik veel contact met zowel de leerlingen als ook de ouders met een allochtone achtergrond. Daarnaast is ook een van mijn collega’s, de klassenassistent van de kleuterschool,van Marokkaanse afkomst. Verder is er een aantal ouders betrokken bij de ouderraad of helpen mee met het organiseren van allerlei activiteiten hier op school.
Komen uw ervaringen overeen met het beeld dat de media schetst? Herkent u de problemen die dikwijls in de media naar voren komen (bv.overlast)?
Natuurlijk is het zo dat de berichtgeving van de media niet de (volledige) waarheid is. De media geeft alleen de negatieve gebeurtenissen weer,naar aanleiding van incidenten en dan vooral de zaken die zich op straat afspelen. Wel heb ik het idee dat met name jongeren, in de leeftijdscategorie van 10 tot 12 jaar, van hun ouders te veel vrijheid krijgen om lang op straat te blijven hangen. Veelal zie ik deze jongeren tot ’s avonds laat nog buiten spelen. Ikzelf woon in Overvecht (Wijk in Utrecht). Daar zie ik vaak jongens van een jaar of tien die rondhollen door het overdekte winkelcentrum en met groepjes voor veel overlast zorgen. Als volwassenen er iets van zeggen,worden ze vaak heel brutaal te woord gestaan en soms wordt er ook geschopt. Misschien is het ook wel zo dat die jongens thuis te weinig hun ei kwijt kunnen, omdat daar wel strikte regels gelden waardoor zij op straat de vrijheid vinden om te doen wat zij willen.
Wat verstaat u onder integratie en in hoeverre vindt u deze ‘bevolkingsgroep’ geïntegreerd?
Ik vind het moeilijk om deze vraag zo in zijn algemeenheid te beantwoorden omdat ik mijn mening baseer op het beeld wat ik heb van deze school.Daarnaast is er ook een groot verschil tussen verschillende groepen allochtonen. Het maakt veel uit of iemand uit bijv. Bosnië komt of uit Marokko.Wat betreft de Marokkaanse bevolking zie je dat met name de vrouwen beperkt of geen Nederlands spreken. Ik denk dat het voor een groot deel komt doordat deze vrouwen voornamelijk thuis zitten, zich bezighouden met de opvoeding van de kinderen en maar weinig contacten buitenshuis hebben. Slechts een enkeling heeft een baan, is actief binnen een vereniging of doet aan vrijwilligers werk. Dat vind ik zo jammer omdat dit nu net de zaken zijn die de integratie bevorderen. De Marokkaanse mannen zijn echter beter geïntegreerd en beheersen over het algemeen de Nederlandse taal. Dit komt omdat de meeste vaders werken en op die manier de Nederlandse taal hebben geleerd. Tenslotte is er ook een verschil tussen de eerste en tweede generatie allochtonen. Maar ook daar weer zie je dat de vrouwen minder actief deelnemen aan het maatschappelijk verkeer dan de mannen.
Zou u meer interactie willen zien tussen allochtonen en autochtonen en hoe kan men dit bevorderen?
Een goede interactie tussen verschillende etnische groepen is heel belangrijk. Er zijn voldoende middelen beschikbaar ter bevordering van deze interactie. Er worden talrijke projecten door buurthuizen georganiseerd. Je kunt als vrijwilliger op verschillende niveaus actief zijn. Politieke partijen staan te springen om jonge allochtonen.Juist in de politiek is het belangrijk dat er vertegenwoordigers van verschillende etnische afkomst in een partij zitten, omdat daar standpunten naar voren kunnen worden gebracht en ook kan worden nagedacht aan oplossingen voor verschillende problemen.
Wat vindt u van de stelling dat in het openbaar de Nederlandse taal gesproken dient te worden?
Hier op school hebben wij de regel dat er Nederlands wordt gesproken. De leerlingen houden zich aan de regel. Sommige ouders echter worden boos als men deze daarop wijst. Het is niet netjes om in openbare gebouwen in de eigen taal te spreken. Natuurlijk is het voor veel ouders erg moeilijk om nu nog de taal te leren, maar het is niet onmogelijk en je kunt het altijd proberen!Buiten de school moet men enerzijds gewoon in de eigen taal kunnen communiceren, maar voor veel Nederlanders geeft dat geen fijn gevoel. Zij vinden dat hier in Nederland gewoon Nederlands moet worden gesproken. Ik moet er wel bij zeggen dat er een verkeerd beeld bestaat bij velen. Men denkt dat allochtonen in hun eigen taal spreken omdat zij geen Nederlands kennen.Iemand die op straat Marokkaans praat kan voortreffelijk Nederlands spreken!

Hans van der Akker (Postbode)

Heeft u in uw dagelijks leven contact met allochtone medeburgers en in welke mate?
Hier in de gemeente niet zo, maar vroeger toen ik nog in de Rivierenwijk in Utrecht woonde, zaten er een aantal bij mij in het voetbalteam. Een paar Surinamers en ook Turken en Marokkanen. Over het algemeen hele aardige mensen. De meesten hadden een baan of volgden een opleiding, maar je had er ook twee of drie, dat waren geen lieverdjes. Met een Marokkaanse gast kon ik het erg goed vinden, dat is nog steeds een goede maat van mij.
Komen uw ervaringen overeen met het beeld dat de media schetst? Herkent u de problemen die dikwijls in de media naar voren komen (bv.overlast)?
Zelf merk ik er niets van, maar of het er is, dat weet ik wel zeker. En dat het misschien ook wel erger wordt. Wat er nu allemaal weer gebeurt. Ik heb er ook geen verstand van, volgens mij om een foto, dan denk ik jongens waar gaat dit allemaal heen. Maar ikzelf heb er nooit last van.Wat criminaliteit betreft, het is waar dat dit onder de allochtonen veel voorkomt maar dat is ook zo onder Hollanders, daar heb je ook excessen zat.
Wat verstaat u onder integratie en in hoeverre vindt u deze ‘bevolkingsgroep’ geïntegreerd?Integratie versta ik onder dat je gewoon Nederlands spreekt en gewoon goed meedoet aan de normen en waarden van een land. Als ik ergens op vakantie ga, dan kan ik ook niet tasjes roven,met hele groepen op straat rondhangen en kattenkwaad uithalen. Ik denk wel dat de meeste allochtonen zijn geïntegreerd. De meesten zijn hier toch geboren, en die zijn toch ook allemaal naar de Nederlandse school geweest. Ik vind dat als je vanaf je vierde al naar de lagere school gaat, dat ik dan aan mag nemen dat wanneer je van school af bent, op je achttiende jaar, je het dan wel allemaal geleerd hebt. Ik ken maar weinig mensen van buitenlandse afkomst hier in Bilthoven, maar boven mij woont een jongen uit Iran, die heeft een patatzaak gekocht, dat is gewoon een heel normale gast. Verder wonen er vijf a zes Marokkaanse en Turkse gezinnen in de flat. Die gaan allemaal goed, de kinderen ook.Nette kinderen, nee ik heb er nooit wat mee gehad.
Zou u meer interactie willen zien tussen allochtonen en autochtonen en hoe kan men dit bevorderen?
Ja, maar dat krijg je niet meer voor elkaar, want er is te veel ruzie dan. Er is gewoon veel meer agressie. En waar het aan ligt? Niemand weet het. Als je een mix hebt van acht blanke jongens en vier Marokkaanse of Turkse jongens, dan gaat het hartstikke goed. Maar heb je het andersom,dan gaat het niet meer, ik weet niet wat het is maar dan lukt het gewoon niet. Wat ik ervan vind, niks een team met alleen Marokkanen, je moet gewoon mixen want dan is het veel gezelliger en dat bevordert de integratie.
Wat vindt u van de stelling dat in het openbaar de Nederlandse taal gesproken dient te worden?
Als ze gewoon onder elkaar zijn niet. Waarom wel? Dat hoort toch niemand en bovendien kun je het toch niet tegenhouden want je kunt geen sancties opleggen. Het kan gewoon niet en waarom zou het niet mogen. Als ik op vakantie ben in het buitenland, dan praat ik ook Hollands met mijn vriendin. Want ik kan wel Engels gaan praten, maar dat komt ook zo rottig mijn strot uit.

W endy van Bovenend (Ondernemer)

Heeft u in uw dagelijks leven contact met allochtone medeburgers en in welke mate?
Als ondernemer heb ik redelijk veel contact met allochtone medeburgers. Ik denk dat ongeveer 15 tot 20% van de dagelijkse contacten met allochtonen is.
Komen uw ervaringen overeen met het beeld dat de media schetst? Herkent u de problemen die dikwijls in de media naar voren komen (bv.overlast)?
Als ondernemer krijg ik hier regelmatig mee te maken. Echter wil ik er wel aan toevoegen dat wij als tankstation doordat we tot laat in de avond geopend zijn toch een bepaald publiek aantrekken.Onder dit publiek zitten vaak allochtone jongeren die voor onrust zorgen, maar Nederlandse jongeren even goed. Wat betreft taalachterstand, dit merk ik wel eens. Vooral als mensen een reparatie willen laten uitvoeren,blijkt het vaak achteraf door de klant heel anders bedoeld. Het gaat dan wel om wat oudere mensen. Onder de jongeren constateer ik niet echt een taalachterstand, alleen het accentje doet het vermoeden dat er sprake is van taalachterstand.Wat betreft het opleidingsniveau denk ik dat het best mee valt. Ik geloof niet dat het één van de grootste problemen is onder de allochtonen.
Wat verstaat u onder integratie en in hoeverre vindt u deze ‘bevolkingsgroep’ geïntegreerd?Wanneer mensen in de maatschappij meedraaien vind ik dat ze zijn geïntegreerd. Het merendeel voldoet hieraan, dus vind ik dat deze mensen zijn geïntegreerd. Verder zie ik in mijn omgeving niet dat ze zich terugtrekken, ik zie ze genoeg contact hebben met Nederlandse mensen. Doordat allochtonen eerder contact zoeken met mensen met dezelfde etniciteit lijkt het vaak alsof ze zich terug trekken. Ik vind dit een natuurlijke reactie.Wij Nederlanders doen precies hetzelfde als we in het buitenland zijn. Met je eigen bevolking deel je toch een bepaalde sociale basis die je alleen bij je eigen mensen terug vindt.
Zou u meer interactie willen zien tussen allochtonen en autochtonen en hoe kan men dit bevorderen?
Meer interactie kan nooit kwaad. Hierdoor kun je alleen meer over elkaar te weten komen. Wat ik heel belangrijk vind is dat kinderen vanaf jongst af aan goed mee krijgen dat we in een kleurrijke samenleving leven. En dat de kinderen meegegeven wordt dat er verschillende culturen zijn en dat je deze dient te respecteren en te accepteren.Hierdoor kun je voor de aankomende generaties de kloof dichten.
Wat vindt u van de stelling dat in het openbaar de Nederlandse taal gesproken dient te worden?
Dat iedereen de Nederlandse taal moet spreken in het openbaar vind ik onzin. Een ieder die een andere taal beheerst moet het recht hebben om deze ook in Nederland in het openbaar te mogen spreken. Echter vind ik wel dat wanneer je je in gezelschap bevindt van mensen die de taal niet spreken, je uit beleefdheid de Nederlandse taal spreekt.