Dit is wat Geert Wilders met zijn PVV wil

Actueel

Politiek verslaggever Roel Geeraedts wil duidelijker krijgen wat de PVV concreet wil bereiken. Daarom bestudeerde hij alle moties over immigratie, justitie, zorg en Buitenlandse Zaken die PVV'ers in de Tweede Kamer sinds 2010 hebben ingediend. Dit zijn de thema's waar de PVV zich op wil focussen. 

 

Op basis van de moties die de PVV de afgelopen jaren indiende, maakt Geeraedts in dit verhaal duidelijk waar de PVV voor staat. RTL Nieuws heeft hiervoor verschillende interviewverzoeken gedaan bij de PVV. Daar is Wilders niet op ingegaan.   Elk voorstel dat je hier leest, staat vrijwel letterlijk in de moties. RTL Nieuws heeft alleen kleine redactionele aanpassingen gedaan om de tekst leesbaar te houden. 

Punt 1: immigratie 

© Hoofdpunten:

 • Nederlandse vlag moet op iedere school gehesen worden
 • Verbod op hoofddoek in het onderwijs
 • Aandacht op scholen voor de gevaren van de islam
 • Meer aandacht voor Nederlandse tradities (zoals Zwarte Piet)
 • Alle moskeeën sluiten

De-islamiseren van Nederland moet doelstelling van kabinetsbeleid zijn. De islam is een gewelddadige ideologie die in strijd is met de rechtsstaat en de Grondwet. Nederland moet een vrij land blijven en beschermd worden tegen dit gevaar.  De PVV stopt met het integratiebeleid en zet in op assimilatie van in Nederland aanwezige niet-westerse allochtonen. Zij moeten zich maar aan ons aanpassen.  Op scholen moet meer aandacht komen voor onze westerse normen en waarden en tradities. Meer aandacht voor vaderlandse geschiedenis en tradities, zoals Sinterklaas mét Zwarte Piet. Op alle scholen moet meer aandacht komen voor de verworvenheden en vrijheden van de westerse beschaving.  

Nederlandse vlag  

De Nederlandse vlag is het symbool van gedeelde normen, waarden, instituties en geschiedenis. De PVV wil dat de vlag op elke school dagelijks wordt gehesen.  Projecten die zich richten op het mengen van witte en zwarte scholen, worden stopgezet. Etnisch mengen van leerlingen op scholen heeft een negatief effect op onderwijsprestaties. Gelijkheid tussen man en vrouw is een grondbeginsel van de westerse cultuur. Het dragen van een hoofddoek door islamitische vrouwen en zelfs door zeer jonge meisjes in het onderwijs neemt hand over hand toe. Daarom wil de PVV het dragen van een islamitische hoofddoek door leraressen en leerlingen/studenten in het onderwijs verbieden. Het onderwijs heeft zijn kerntaak van cultuuroverdracht, integratie en emancipatie van leerlingen en studenten ernstig verwaarloosd. Dat heeft geleid tot een onaanvaardbare tweedeling in de samenleving: enerzijds geprivilegieerde leerlingen op gymnasia en vwo's waar deze kerntaak niet wordt verwaarloosd, en anderzijds leerlingen die aangewezen zijn op scholen waar leraren de noodzaak niet inzien van cultuuroverdracht.  

Gevaren van islam 

Op scholen moet expliciet aandacht worden besteed aan de gevaren die de islamitische ideologie met zich meebrengt. Ons onderwijs benoemt de kwalijke kanten van de islam consequent niet. De islam maakt onderscheid tussen man en vrouw, homo- en heteroseksueel, gelovige en geloofsverlater en staat haaks op vrijheid en democratie. De islam stimuleert jihadgang om andersdenkenden met terreur te bestrijden en te vervolgen en heeft daarmee ons de oorlog verklaard.  

Weg met alle moskeeën 

De PVV wil alle bestaande moskeeën sluiten. De islam is volgens de partij volstrekt wezensvreemd aan de joods-christelijke en humanistische normen, waarden en tradities waarop de Nederlandse samenleving is gebouwd.  Iedereen die in Nederland woont met een nationaliteit van een islamitisch land moet een anti-shariaverklaring ondertekenen. Van mensen die dat niet doen of zich niet aan de verklaring houden, wordt het verblijfsrecht c.q. de Nederlandse nationaliteit ingetrokken .  

Islamitische scholen dicht 

Financiële fraude en slechte leerresultaten komen veel vaker voor op islamitische scholen dan op andere scholen. De helft van alle islamitische scholen wordt gekwalificeerd als zwak tot zeer zwak. Islamitisch onderwijs wijst onze waarden categorisch af. Daarom gaan we de onderwijslicenties van alle islamitische scholen in trekken. De Islamitische Universiteit Rotterdam is een geweldsinstituut en wordt onmiddellijk gesloten. De PVV wil ook alle internaten op islamitische grondslag sluiten en subsidies intrekken van instellingen met een islamitische achtergrond en/of doelstelling.  

AIVD-onderzoek 

De AIVD moet specifiek de Turks-islamitische instellingen monitoren. En er moet onderzoek gedaan worden naar het antisemitisme binnen de islamitische gemeenschap.Personeel van kerncentrales en andere kwetsbare locaties moet diepgravend worden gescreend door de AIVD. Mensen met een nationaliteit van een islamitisch land mogen nimmer werkzaam zijn binnen veiligheidsschillen en zenuwcentra van onze luchthavens. Werknemers bij defensie en veiligheidsdiensten mogen maar één nationaliteit hebben, te weten de Nederlandse nationaliteit. 

Administratieve detentie 

De PVV wil met spoed administratieve detentie invoeren voor alle Syriëgangers. Sommigen zijn teruggekeerd naar Nederland en hebben zich bekwaamd in het uitoefenen van geweld, maar zijn niet opgepakt. Verwacht wordt dat er meer jihadi's naar Nederland zullen terugkeren. Hierdoor lopen naast Joodse instellingen alle niet-islamitische doelen in Nederland gevaar. We laten geen enkele asielzoeker meer toe en voeren een immigratiestop in voor migranten vanuit islamitische landen om zo onze sociale welvaartsstaat te beschermen.  

Punt 2: justitie 

© Hoofdpunten

 • 1000 extra agenten om straatterreur aan te pakken
 • Afschaffen van taakstraffen
 • ​Publiceer foto's van criminelen
 • Levenslange schorsing voor geweld op het voetbalveld
 • Nationale herdenkingsdag voor slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven 

Extreme criminaliteit als gevolg van de massa-immigratie wil de PVV keihard aanpakken door altijd in te zetten op zo hoog mogelijke straffen, waar nodig denaturalisatie en uitzetting na afloop van de straf.  

Robuuste politie 

De PVV wil duizend agenten extra die straatterreur gaan aanpakken en beëindigen. Deze zogenaamde Straatterreur Eenheid moet te allen tijde inzetbaar zijn om snel en op iedere plaats in Nederland in te grijpen. De politie lijkt niet opgewassen tegen het toenemende grove geweld en straatterreur, stelt de partij. De politie moet nieuwe robuuste, agenten gaan werven en selecteren die fysiek en mentaal in staat zijn op te treden tegen grof geweld en straatterreur. De kans om in Nederland voor een misdrijf te worden gepakt, is minimaal. De Nationale Politie moet zich vooral richten op aanhoudingen op heterdaad, zodat de pakkans voor misdrijven wordt vergroot. 

Ouders Marokkaanse straatterroristen het land uit 

Minderjarige criminelen met een dubbele nationaliteit worden gedenaturaliseerd en teruggestuurd naar het land van de overgebleven nationaliteit, samen met hun ouders.  Het is voor de partij onacceptabel dat criminele jeugdbendes nog steeds de Nederlandse straten terroriseren. De Nederlandse samenleving wordt ernstig ontwricht door veelal Marokkaanse straatterreur. Het tot nu toe veel te softe beleid lost dit grote probleem niet op. Nederlanders met een dubbele nationaliteit verliezen het Nederlanderschap wanneer zij een ernstig misdrijf of meerdere lichte misdrijven plegen. 

Minderjarigen harder aanpakken 

Minderjarige veelplegers vanaf 12 jaar oud moeten maximaal twee jaar in een inrichting kunnen worden geplaatst. Op die manier maken we het deze jeugdigen letterlijk onmogelijk om criminaliteit te plegen. Zo besparen we de maatschappij aanzienlijke kosten. De rechter moet altijd het volwassenstrafrecht toepassen als een minderjarige wordt veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedendelict. 

Zwaarder straffen 

Onder de Nederlandse bevolking is onvoldoende draagvlak voor de taakstraf. De PVV wil taakstraffen als alternatieve straf afschaffen.Rondtrekkende criminele bendes die zich stelselmatig verrijken door winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting en zakkenrollerij moeten veel zwaarder worden gestraft. Flinke straffen hebben een afschrikwekkend effect.Ouderen worden steeds vaker het slachtoffer van mishandeling. Voor ouderenmishandeling wil de PVV een drie keer hogere straf invoeren. Het aantal aangehouden verdachten van woninginbraken, overvallen op ouderen en van moord en doodslag moet met 20 procent omhoog. 

Publiceer foto’s van criminelen  

Daders van misdrijven verliezen hun recht op privacy. Verspreiden van foto's en camerabeelden in de media in het kader van de opsporing mag niet meer leiden tot lagere straffen.Ook burgers mogen beeldregistraties van overvallers en andere verdachten van misdrijven op internet zetten. Het publiceren van foto’s en camerabeelden zijn namelijk een effectief opsporingsmiddel.  

Geweld op voetbalveld? Levenslange schorsing 

Geweld in de sport is voor de PVV ontoelaatbaar. Alle sportbonden moeten een zerotolerancebeleid tegen geweld gaan voeren. Geweldplegers bij sportwedstrijden moeten een levenslange schorsing krijgen, voor alle sporten. Verbale agressie, bedreiging en geweld tegen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel komt regelmatig voor. Nu wordt er niet altijd aangifte gedaan. Dit ondermijnt het gezag van leraren en de veiligheid op school. De PVV wil dat scholen altijd aangifte doen tegen agressieve leerlingen.Bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak moet altijd snelrecht worden toegepast, zodat daders direct strafrechtelijk en financieel verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag. 

Beveiligers op alle treinen 

Iedere conducteur moet voortaan begeleid worden door een beveiliger met aanhoudings- en geweldbevoegdheid. Conducteurs kunnen nu niet meer veilig hun werk doen vanwege bedreigingen en geweld.De PVV wil een nationale herdenkingsdag voor slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven op de derde zaterdag in september.De bewijslast voor terroristische misdrijven is erg zwaar. Zeker in het geval van zogenaamde terugkeerders uit Syrië. De PVV wil de bewijslast omkeren. Zowel mannen als vrouwen die terugkeren uit ISIS-gebied moeten zelf bewijzen dat ze geen terreurdaden hebben gepleegd.  

Punt 3: gezondheidszorg 

© Hoofdpunten:

 • Eigen bijdragen in de zorg afschaffen
 • Geen cent meer naar asielopvang en ontwikkelingshulp
 • Opgespoorde fraude wordt terugbetaald aan premiebetaler
 • 12.000 extra medewerkers in de langdurige zorg
 • Rollator terug in het basispakket.

Zorginstellingen

De PVV vindt dat ouderen in Nederland recht hebben op goede zorg en zorginstellingen. De PVV schaft de eigen bijdrage in de zorg af. Door het sluiten van de verzorgingshuizen kunnen veel hoogbejaarde echtparen niet onder één dak blijven wonen. De 'onzalige plannen' van het kabinet van Rutte draait de PVV terug. Door geen cent meer uit te geven aan asielopvang en ontwikkelingshulp kunnen verzorgingshuizen open blijven.De bezuiniging op de huishoudelijke hulp draait de PVV terug om te voorkomen dat ouderen zonder hulp komen te zitten.Ook blijven onrendabele ziekenhuizen open. Dit is in en rond kleinere steden en krimpgebieden een probleem. 

Bezuinigen ongedaan maken 

De bezuinigingen op de AWBZ maakt de PVV ongedaan en de kosten voor de AWBZworden in bedwang gehouden door verspilling, fraude, overhead, megasalarissen, zorggiganten et cetera aan te pakken, in plaats van zorg af te pakken. Ook voert de PVV een overheadnorm in voor zorginstellingen. Uit onderzoek blijkt dat in de zorg miljarden euro's verloren gaan door fraude. Elke opgespoorde euro aan fraude wordt teruggegeven aan de premiebetaler in de vorm van een lagere zorgpremie.Verpleeghuisbewoners krijgen vaak onnodig en tegen hun wil psychofarmaca toegediend. Deze hebben een drogerende werking en worden vaak gebruikt om verpleeghuisbewoners rustig te houden omdat er onvoldoende personeel is. Dit mag voortaan alleen met instemming van de verpleeghuisbewoner.

Extra medewerkers

De PVV wil 12.000 extra medewerkers in de langdurige zorg.De rollator en andere loophulpmiddelen moeten weer in het basispakket: die houden ouderen mobiel en voorkomen valincidenten.De medische zorg waar asielzoekers een beroep op kunnen doen, wordt beperkt tot spoedeisende medisch noodzakelijke zorg.Het btw-tarief op diergeneeskundige zorg en noodhulp verlaagt de PVV van 21 naar 6 procent. 

Punt 4: Buitenlandse Zaken 

© Hoofdpunten

 • Referendum over het verlaten van de EU
 • Nederland moet uit de Verenigde Naties
 • Geen cent meer naar ontwikkelingshulp, wel nog geld aan noodhulp
 • De internationale anti-Israëlobsessie moet stoppen
 • Geen subsidie meer voor Oxfam en Cordaid

De PVV wil dat Nederland uit de EU stapt. Er moet een referendum komen over het verlaten van de EU. Nederland is een soeverein land en onze krijgsmacht mag nooit deel uitmaken van een Europees leger.Een speerpunt van de Internationale Veiligheidsstrategie van Nederland moet zijn: het terugdringen van islamitisch geweld en het beschermen van Nederland en de Nederlandse belangen.Islamitisch geweld houdt het merendeel van de conflicten in de wereld in stand. Het aanpakken en voorkomen van islamitisch geweld moet een constante wordt in het buitenlands beleid. 

Nederland uit de Verenigde Naties 

Nederland heeft geen belang bij het lidmaatschap van de Verenigde Naties. Nederland zegt het lidmaatschap op.57 islamitische landen domineren de VN-agenda vaak. Dat zijn landen die de mensenrechten aan hun laars lappen. Ze maken mensenrechten ondergeschikt aan de sharia en gebruiken Israël voortdurend als bliksemafleider. De VN-mensenrechtenraad is daardoor een anti-mensenrechtenorgaan geworden.   

Turkije uit de NAVO 

Ook wil de PVV Turkije uit de NAVO zetten. "De islam wint het in Turkije van westerse waarden, de mensenrechtensituatie in Turkije verslechtert, vooral voor journalisten van de vrije media .  Turkije chanteert de EU-landen met de enorme stroom asielzoekers die vanuit Turkije ongehinderd zijn doorgereisd richting het Westen."Onder geen enkele voorwaarde accepteert de PVV dat Turken in de toekomst het recht krijgen om zonder visum naar Nederland te reizen. 

Geen samenwerking met sharialanden 

Nederland hoort geen samenwerkingsrelatie te onderhouden met landen die de beginselen van de sharia in de grondwet hebben staan, zoals: Saoedi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Iran.Het regime van de Islamitische Republiek Iran beschouwt de PVV als een terroristische organisatie. De EU-sancties tegen Rusland kunnen voor Nederland grote schade veroorzaken en leveren voor de Nederlandse burger waarschijnlijk geen voordelen op.  

Ontwikkelingshulp 

Nederland spendeert miljarden aan ontwikkelingshulp. Daar maakt de PVV een einde aan, op noodhulp na. Het is niet bewezen dat ontwikkelingshulp een positief effect heeft. Dit geld kan beter in Nederland worden besteed om de lasten voor burgers en bedrijven te verlagen.IJdelheid is een belangrijke drijfveer van de westerse elites om ontwikkelingshulp te geven. Terwijl veel geld terecht komt in de bodemloze putten in Afrika of in faalstaten die corrupt, antidemocratisch en/of antiwesters zijn.  

Israël en de Palestijnen 

De PVV wil dat Nederland de Joodse nederzettingen erkent, de bouw van meer nederzettingen aanmoedigt en ze niet langer aanmerkt als obstakel voor vrede. Nederzettingen zijn een schoolvoorbeeld van vreedzame co-existentie. De internationale anti-Israëlobsessie moet stoppen.Nederland moet een voortrekkersrol spelen door een historische blunder van formaat recht te zetten: de Nederlandse ambassade moet weer van Tel Aviv terug naar Jeruzalem, de ondeelbare hoofdstad van de Joodse staat. De PVV wil per direct stoppen met de Nederlandse bijdragen aan de Palestijnse staatsopbouw. Nooit is gebleken dat het weggeven van geld aan de Palestijnse Autoriteit ook maar in de geringste mate vrede in het Midden-Oosten dichterbij heeft gebracht. De Palestijnse autoriteiten hebben nog steeds de vernietiging van de Joodse staat als doelstelling en verheerlijken daders van terreur. Het is ongehoord om een corrupte, terrorisme-belonende en terrorisme-verheerlijkende club te subsidiëren.Hulpclubs als Oxfam Novib, Cordaid en ICCO steunen anti-Israëlische propaganda. Organisaties die direct of indirect een boycot van Israëlische nederzettingen nastreven, krijgen geen subsidie meer.