Islam ,een alles omvattende visie op het leven

Fatawa's

 Het Arabische woord Islam betekent vrede, overgave en gehoorzaamheid. De religie van de Islam is het volledig aanvaarden van de leerstellingen en leiding van God zoals zij aan zijn profeet Mohammed geopenbaard zijn.Het woord Allah is de eigennaam van God in het Arbisch. Het is een unieke term die geen vrouwelijke vorm of meervoud kent.

 Levensbeschrijving van de Profeet

Mohammed werd in het jaar 570 A.D. in de stad Mekka in Arabie geboren. Hij was afkomstig van een edele familie en hij ontving zijn eerste openbaring op veertigjarige leeftijd. Zodra hij de Islam begon te verkondigen werden hij en zin volgelingen vervolgd en moest hij grote moeilijkheden trotseren. Hij kreeg daarom van God de opdracht naar Medinah, een andere stad in Arabie, te migreren. Gedurende de korte periode van 23 jaar vervulde hij de missie van het Profeetschap, hij stierf toen hij 63 was. Hij leidde een volmaakt leven en was, omdat zijn leven een belichaming van de Quranische leer was, een voorbeeld voor de gehele mensheid.

 De 5 zuilen van de Islam
De Islam kent 5 zuilen:
1. de geloofsbelijdenis: getuigen dat er niets en niemand waardig is aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is voor alle menselijke wezens, tot de dag der opstanding. De profeetschap van Mohammed verplicht de moslims zijn voorbeeldig leven tot model te nemen.
2. de gebeden: er zijn 5 dagelijkse gebeden als een plicht tegenover God. Zij sterken en verlevendigen het geloof in God en inspireren de mens tot een hogere moraal. Zij reinigen het hart en voorkomen dat de mens in verleiding komt tot verkeerde daden en kwaad.
3. het vasten gedurende de maand Ramadan: de moslims onthouden zich gedurende de maand Ramadan van ochtendschemering tot zonsondergang niet alleen van eten, drinken en seksuele gemeenschap, maar ook van slechte voornemens en verlangens. Het is een les in liefde, oprechtheid en toewijding. Het ontwikkelt geduld, onbaatzuchtigheid en wilskracht en een gezond sociaal bewustzijn.
4. de zakat: het betalen van 2,5 procent van wat men na het verstrijken van een jaar over heeft. Het is een godsdienstige plicht en een reinigend bedrag dat aan de armere mensen van de gemeenschap besteed wordt
5. de pelgrimstocht naar Mekka: men moet deze, indien men er financieel en lichamelijk ertoe in staat is, 1 maal tijdens zijn of haar leven verrichtten.

 Naast deze vijf zuilen wordt iedere handeling die men bewust verricht om h~t welbehagen van God te winnen, als een daad van aanbidding beschouwd.
Islam roept op tot het geloof in de Eenheid en Almacht van God, welke de mens bewust maakt van de veelbetekendheid van het universum en zijn plaats er in. Dit geloof bevrijdt hem van alle angsten en vormen van bijgeloof door hem bewust te maken van de aanwezigheid van de Almachtige God en de verplichtingen die men tegenover Hem heeft. Dit geloof moet zowel in het handelen van de mens zijn uitdrukking vinden, als op proef gesteld worden. Geloof alleen is niet voldoende. Geloof in Een God vereist dat wij de mensheid beschouwen als een familie onder de universele Almacht van God - de Schepper en Onderhouder van alles. De Islam verwerpt het idee van een uitverkoren volk, en maakt geloof in God en goede handelingen tot de enige weg naar het Paradijs. Er wordt dus op deze wijze een directe relatie met God tot stand gebracht, zonder dat iemand hierbij bemiddelt. 

De mens: vrij in zijn handelen
De mens is de hoogste schepping van God. Hij is toegerust met de hoogste mogelijkheden. Hij is relatief vrij in zijn wil, handelen en keuzes. God heeft hem het rechte pad laten zien, en het leven van de Profeet Mohammed verschaft hem een perfect voorbeeld. Het succes en het heil van de mens ligt in het volgen van beide. De Islam leert de heiligheid van de menselijke persoon en geeft hem gelijke rechten tot alles, zonder onderscheid te maken naar ras, sekse of kleur.
De wet van God, zoals uiteengezet in de Quran en het gedrag van de Profeet, heeft in alle gevallen voorrang. Deze is van iedereen van toepassing, dus voor de hoogste en de laagste, de landvoogd en de boer, de regeerder en de onderdaan.

Quran en hadith
De Quran is het laatste geopenbaarde Woord van God en de voornaamste bron van de Islamitische leerstellingen en wetten. De Quran behandelt de grondslagen van geloof, moraliteit, de geschiedenis van de mensheid, kennis omtrent aanbidding, wijsheid, de relatie tussen God en de mens en menselijke relaties in al hun aspecten. Veelomvattende leerstellingen waarop solide systemen voor sociale rechtvaardigheid, economie, politiek, wetgeving, jurisprudentie, en internationale relaties gebouwd kunnen worden, zijn belangrijke aspecten in de Quran.
Mohammed was zelf een ongeletterd man die niet kon lezen of schrijven. Toch werd de Quran tijdens zijn leven en onder zijn toezicht uit het hoofd geleerd en op schrift gesteld. De originele en volledige tekst van de Quran is voor iedereen in het Arabisch, de taal van de openbaring, verkrijgbaar. Vertalingen van de betekenis in vele talen worden wijd en zijd gebruikt.
De Hadieth, de Leerstellingen, uitspraken en handelingen van de Profeet Mohammed, welke door zijn toegewijde metgezellen bijzonder nauwgezet gerapporteerd en verzameld werden, verklaren de Quranische verzen en geven er een verdere uitwerking van.

Het concept van aanbidding
De Islam leert of aanvaardt geen ritualisme; aanbidding mag niet beperkt blijven tot het uiterlijk naleven van voorschriften. Het belang van bedoeling en handelen wordt benadrukt. God aanbidden is Hem kennen en va Hem houden, het handelen naar Zijn wet, in ieder aspect van het leven, het aansporen tot goedheid en het verbieden van onrechtvaardigheid en onderdrukking, het praktiseren van liefdadigheid en rechtvaardigheid en het dienen van Hem door de mensheid te dienen. De Quran geeft dit concept op de volgende voortreffelijke wijze weer:
“Vroomheid is niet dat jullie je gezicht ten naar het Oosten en het Westen wendt, maar vroom is wie gelooft in Allah, in de Laatste dag, in de en ge/en, in het Boek en in de pro feiten en wie zijn bezit, hoe lief hij dat ook heeft, geeft aan de verwan ten, de wezen, de behoeftigen, aan de reiziger die zonder pro vijand is, aan de bedelaars en voor (de vrijkoop van) de s/a yen, en wie de salaat verricht en de zakaat geeft en hun verbintenis nakomen, als zij een verbintenis zijn aangegaan en wie volhardend zijn in tegenspoed en rampspoed en ten tijde van strijd. Zij zijn het die oprecht zijn en dat zijn de godvrezenden’?                                                                                      

De Islam is een alles omvattende visie op het leven

Menselijke wezens leven aan de hand van de visie die zij op het leven hebben .De tragedie van seculiere maatschappijen, is dat zij er niet in slagen de verschillende aspecten van het leven met elkaar in verband te brengen. Het wereldse en het godsdienstige, het wetenschappelijke, en het geestelijke blijken met elkaar in strijd te zijn. De Islam maakt een einde aan deze strijd en brengt harmonie aan in de visie van de mens op het leven.

Imam M.W. Jabri
20 maart 2005  Opstandingskerk / De Bilt