De Tijd

Interreligieuze Dialoog

 " Werken aan een goed Toekomst "
Interreligieuze Vredesgebed van 1 Januari 2008 in de St.Michaelkerk te DE Bilt.
Overweging door : Imam Mohammed Wahid Jabri


pictures.ma.07 001 Sinds het begin van ons bestaan vraagt men zich af waar wij vandaan komen, hoe we moeten leven en wat ons uiteindelijke lot zal zijn.Velen gaven geen aandacht aan dit soort vragen en ze zijn vertrokken uit dit leven zoals ze erin zijn gekomen: zonder enig geweten. Anderen hebben alles gedaan om de waarheid te achterhalen. Dit hebben ze deels bereikt, althans in hun ogen, maar de werkelijkheid laat zien dat ze ver van de waarheid waren.  Een kleine groep heeft een deel van de waarheid wel gevonden en hielden daar aan vast en waren daar tevreden mee. Allah swt heeft de mensheid niet in het duister gelaten hierover: hij stuurde profeten en boodschappers om de mensheid te leiden naar de waarheid en bespaarde zowel de geleerden als de normale bevolking een jarenlange zoektocht naar deze waarheid. De koran is een complete samenvatting van alle voorgaande boodschappen, die van generatie op generatie als remedie diende voor de bewoners van ons planeet. Dit gegeven wordt in soerah 87, ayah 18 en 19 benoemd: “Voorwaar, dit staat zeker in de vroegere bladen. De bladen van Ibrahim en Moesa.” De mens is volgens de Koran de nazaat van Allah. Als vereerde schepsel heeft Allah de mens de weg van het goede beduid, met als grondslag het conserveren van de zuivere vorm waarin hij geschept is. Alle sourat en ayat leiden naar dit ideaal. Als voorbeeld nemen we één van de kortste sourat die door geleerden wordt beschouwd als samenvatting van de fundamenten van de islam. ‘ Ash-Shaafi'ie een bekende islamitische geleerde heeft gezegd: “Als Allah geen ander bewijs dan alleen deze Soerat aan Zijn schepping geopenbaard zou hebben, dan zou dat voldoende voor hen zijn geweest.”  De sourat heet “De Tijd” en bestaat uit 3 verzen.

de tijdIn de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle
1. Bij de tijd.
2.Voorwaar, de mens lijdt zeker  verlies.
3. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten.
En elkaar aansporen tot de Waarheid.
En elkaar aansporen tot geduld.

Allah zweert bij de tijd, waaronder de dag en de nacht vallen en waarin de daden van de dienaren plaatsvinden. Hij waarschuwt de mens voor verlorenheid. Dit verlies kan onderverdeeld worden in verschillende categorieën:

-         Volledig verlies : Dit is de toestand van iemand die het wereldse en het Hiernamaals heeft verloren. Aan hem zijn de gunsten van Allah voorbij gegaan

-         Gedeeltelijk verlies : Iemand die in bepaalde zaken verlies lijdt, maar daarentegen in andere zaken geen verlies lijdt. Daarom zegt Allah dat iedereen in verlies is, behalve degenen die aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

  1. Het geloven in datgene wat Allah ons heeft opgedragen om in te geloven. Het kan niet zijn dat er sprake is van geloof zonder kennis. Deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  2. Het verrichten van goede daden. Dit omvat alle soorten goede daden, de verplichte dan wel de aanbevolen, zowel de uiterlijke als de innerlijke en die ofwel te maken hebben met de rechten van Allah of die van Zijn dienaren.
  3. Het elkaar aansporen tot de waarheid. Hiermee wordt het geloof en het verrichten van goede daden bedoeld.
  4. Het elkaar aansporen tot geduld. Dit wil zeggen: het hebben van volharding in het gehoorzamen van Allah, het uit de buurt blijven van zonden en het hebben van geduld wanneer men getroffen wordt door de Voorbeschikking van Allah.

Met de eerste twee punten kan de persoon zichzelf vervolmaken en met de laatste twee punten kan hij anderen vervolmaken. Wie aan deze vier zaken voldoet, heeft zichzelf gevrijwaard van verlorenheid en heeft zichzelf verzekerd van een grote overwinning. 

Tot slot, Allah heeft vele soera’s met de tijd gezworen om ons attent te maken op het belang hiervan. Ons tijdbesef bestaat uit het verleden, het heden en de toekomst. Elk individu hecht een bepaalde waarde aan deze drie dimensies. Zo zijn er mensen die slechts op nostalgische wijze naar het verleden terug verlangen. Anderen beleven het liefst het huidige moment en willen niets te maken hebben met het verleden. De derde categorie richt zich alleen op de toekomst en weigert het verleden als inspiratie en ervaringsbron. De koran omvat alle drie de tijden, Allah wijst ons bijvoorbeeld op de ervaringen van eerdere beschavingen, om daar lering uit te trekken. Bovendien nodigt het Heilige boek ons uit om onze huidige tijd en de toekomst goed te besteden, omdat dit een kostbaar goed is. Een voorbeeld van een dergelijke tijdsinvestering wordt in deze soera gegeven, namelijk goede daden verrichten die uiteindelijk zullen worden beloond.

Ik hoop dat we dit jaar ook met zijn allen nuttig zullen besteden en wens iedereen een fijne toekomst.